पारंपारिक गाणी

दिवाळीची गाणी

दिन दिन दिवाळी
गायी म्हशी ओवळी
गायी म्हशी कोणाच्या?
लक्ष्मणाच्या
नरशा आला पिवून गेला
खंडोबाच्या आड लपला
खंडोबाचं तोंड तुटलं
त्याच्या मागं घोडं सुटलं
घोडयाला होती लगाम दोरी
कान्ह्या भिल्ल हाती धरी
काळा कुट्ट कान्हया भिल्ल
त्याच्या कमरेला सात तीळ
एक तीळ उपसिला
बगलेला मारुन हल्ला केला
समोर गावाचा पाटील दिसला
पाटील बघून सलाम केला.
 
अच्चल काठी
अच्चल काठी, मच्चल काठी
गई का वेली, डुबा झाला
घरचा धनी हारकला
पाची बोटं चिराकली
एक चिरका फाटुन गेला
त्येच्या झाल्या बारा बात्या
मागं म्होरं चंदर ज्योत्या!
एक हुती बाग बाग
तिथं हुता नाग
नागाची फडी फडी
वाघाची ऊडी
वाघाचं किराण किराण
रेडयाच धराण
वाघाचा पाई पाई
गया जमल्या लई
एक गई कूशी कूशी
पाण्यात बसल्या म्हशी
म्हशीच शिंग शिंग
लावा दिवाळीला भिंग
 
 
 

श्रीकृष्णाचा पाळणा

बाळा जो जो रे, कुळभूषणा, । श्रीनंदनंदना ॥
निद्रा करिं बाळा, मनमोहना । परमानंदा कृष्णा ॥बाळा धृ.॥
जन्मुनि मथुरेत, यदुकुळीं । आलासी वनमाळी ॥
पाळणा लांबविला, गोकुळीं । धन्य केले गौळी ॥ बाळा जो.॥
बंदीशाळेत, अवतरूनी । द्वारे मोकलुनी ॥
जनकशृंखला, तोडोनी । यमुना दुभंगोनी ॥ बाळा जो. ॥
मार्गी नेताना, श्रीकृष्णा । मेघनिवारणा ॥
शेष धावला, तत्क्षणा । उंचावूनी फणा ॥ बाळा जो. ॥
यत्नजडित, पालख । झळके अमोलिक ॥
वरती पहुडले, कुलतिलक । वैकुंठनायक ॥ बाळा जो. ॥
हालवी यशोदा, सुंदरी । धरूनी ज्ञानदोरी ॥
पुष्पें वर्षिली, सुरवरी । गर्जती जयजयकारीं ॥ बाळा जो. ॥
विश्वव्यापका, यदुराया । निद्रा करिं बा सखया ॥
तुजवरिं कुरवंडी, करूनियां । सांडिन मी निज काया ॥ बाळा जो.॥
गर्ग येऊनि, सत्वर । सांगे जन्मांतर ॥
कृष्ण परब्रह्म, साचार । आठवा अवतार ॥ बाळा जो. ॥
विश्वव्यापी हा, बाळक । दुष्ट-दैत्यांतक ॥
प्रेमळ भक्तांचा, पालक । श्रीलक्ष्मीनायक ॥ बाळा जो. ॥
विष पाजाया, पूतना । येतां घेईल प्राणा ॥
शकटासुरासी, उताणा । पाडिल लाथें जाणा ॥ बाळा जो. ॥
उखळाला बांधिता, मातेनें । रांगतां श्रीकृष्ण ॥
यमलार्जुनांचे, उध्दरण । दावानलप्राशन ॥ बाळा जो. ॥
गोधन राखितां, अवलीळा । काळीया मर्दीला ॥
गाई गोपाळां, रक्षून । केलें वनभोजन ॥ बाळा जो. ॥
कालिंदीतीरी, जगदीश । वज्रवनितांशी रास … ॥
खेळुनी मारिले, कंसास । मुष्टिक चाणूरास ॥ बाळा जो.॥
ऐशी चरित्रे, अपार । दावुनि भूमीवर ॥
पांडव रक्षिल, सत्वर । ब्रह्मानंदी स्थिर ॥ बाळा जो.॥

 

लग्नाचं गाण

गाडी गुलाबी, बैलं खिलारी,
भाऊ सजना, दादा सजना,
बहिणीच्या नथासाठी, मोडं खजिना.

गाडी गुलाबी, बैलं खिलारी,
भाऊ सजना, दादा सजना,
बहिणीच्या डुलासाठी, मोडं खजिना.

गाडी गुलाबी, बैलं खिलारी,
भाऊ सजना, दादा सजना,
बहिणीच्या पैंजनासाठी, मोडं खजिना.

गाडी गुलाबी, बैलं खिलारी,
भाऊ सजना, दादा सजना,
बहिणीच्या बांगडीसाठी, मोडं खजिना.

गाडी गुलाबी, बैलं खिलारी,
भाऊ सजना, दादा सजना,
बहिणीच्या लेणसाठी, मोडं खजिना.

गाडी गुलाबी, बैलं खिलारी,
भाऊ सजना, दादा सजना,
बहिणीच्या चोळीसाठी, मोडं खजिना.