सेवासुविधा

रींगटोन २

‘पाडाला पिकलाय आंबा’ ‘आज गोकुळात रंग, खेळतो हरी’
‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ ‘बलसागर भारत होवो’
‘आला आला वारा, संगे पावसाच्या धारा’ ‘वल्हव रे नखवा, हो, वल्हव रे रामा’
हॅपी बर्थ डे टू यू’ ‘मन मोराचा कसा पिसारा फुलला’
‘पप्पा सांगा कुणाचे’ दुर्गे दुर्घट वारी, तुज विण संसारी’
शारद सुंदर चंदेरी राती ‘आम्ही ठाकरं ठाकरं’
‘जांभूळ पिकल्या झाडाखाली’ ‘माळयाच्या माळयामंदी’
‘मामाच्या गावाला जाऊ या’ ‘गोविंदा आला रे आला’
‘असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला’ ‘सांग सांग भोलानाथ’
‘जयोस्तुते’ ‘श्री स्वामी समर्थ जप
‘वेडात मराठे, वीर दौडले सात’ ‘सुखकर्ता दु:खहर्ता’
‘तोच चंद्रमा नभात’ ‘काळया मातीत मातीत’

‘पाडाला पिकलाय आंबा’ ह्या लावणीचा रींगटोन
4#d2, 4#d2, 8c2, 32-, 8g2, 16-,
8g2, 8g2, 8#a2, 4#a2, 8g2, 32-,
8c3, 16-, 8c3, 8c3, 8#d3, 4#d3,
4c3, 4-, 8#a2, 8c3, 16-, 8g2,
8#a2, 16-, 8f2, 8g2, 16-, 8#d2,
8g2, 4f2, 4-, 16-, 8#d2, 32-, 8f2,
16-, 16g2, 16-, 8f2, 16#d2, 16-,
8#d2, 16f2, 16-, 8#d2, 16c2, 32-, 8c2.

हा रींगटोन ‘140 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच तो वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘आज गोकुळात रंग, खेळतो हरी’ ह्या गीताचा रींगटोन
4a1, 8#a1, 32-, 8#a1, 8c2, 8c2,
4c2, 8c2, 4c2, 8c2, 8c2, 8a1,
8#a1, 4c2, 8d2, 4f2, 8e2, 8e2,
8d2, 8c2, 32-, 4c2, 8#d2, 4d2,
8#d2, 4c2, 8#d2, 4d2, 8#d2, 4c2,
8#d2, 4d2, 8c2, 4c2.

हा रींगटोन ‘140 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ ह्या देशभक्तीपर गीताचा रींगटोन (सुधारीत आवृत्ती)
4c2, 4c2, 8d2,4f2, 8g2, 8a2,
8a2, 8g2, 8f2, 8g2, 4a2, 8-,
8g2,8g2, 4g2, 32-, 8f2, 8g2,
8a2,8f2,8g2,8f2, 4d2,4f2.

हा रींगटोन ‘125 bpm‘ ह्या टेंपोला ‘save’ करुनच तो वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल

‘बलसागर भारत होवो’ ह्या राष्ट्रभक्तीपर गीताचा रींगटोन
8c2, 8c2, 4c2, 8d2, 8d2, 8c2, 8a1,
8g1, 8f1, 4g1, 4a1, 8-, 16-, 4g1,
4g1, 8g1, 4g1, 8g1, 8a1, 8c2, 16a1,
16g1, 8f1, 4f1.

हा रींगटोन ‘125 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच तो वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘आला आला वारा, संगे पावसाच्या धारा’ ह्या चित्रपटगीताचा रींगटोन
4c2, 4d2, 4#d2, 4d2, 4c2, 1d2,
2-, 4#d2, 4d2, 4c2, 4d2, 4#d2,
4d2, 4c2, 1a1, 4-, 8-, 16-, 4c2,
4g2, 4g2, 4#g2, 4g2, 4f2,4#d2,
4d2, 32-, 4a1, 4c2, 4f2, 4#d2,
4d2, 1d2, 4-, 8-, 16-, 4d2, 4d2,
4a1, 4c2, 4#c2, 4#c2, 4c2, 1c2.

हा रींगटोन ‘225 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच तो वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘वल्हव रे नखवा, हो, वल्हव रे रामा’ ह्या कोळीगीताचा रींगटोन
4c2, 4c2, 32-, 8#c2, 32-, 8c2,
16-, 32-, 8c2, 4c2, 16-, 32-,
2f2, 8-, 32-, 4e2, 16-, 4c2,
16-, 2#d2, 8-, 4#c2, 16-, 4c2.

हा रींगटोन ‘180 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला
‘save’ करुनच तो वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘हॅपी बर्थ डे टू यू’ ह्या सर्व परिचीत बर्थ-डे टयुनचा रींगटोन

4c2, 4c2, 32-, 2d2, 32-, 2c2, 2f2,
1e2, 8-, 16-, 4c2, 4c2, 32-, 2d2,
2c2, 2g2, 1f2, 8-, 16-, 4c2, 4c2,
2c3, 32-, 2a2, 32-, 2f2, 32-, 2e2,
1d2, 8-, 16-, 4#a2, 4#a2, 2a2, 2f2,
2g2, 1f2.

हा रींगटोन ‘200 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला
‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘मन मोराचा कसा पिसारा फुलला’ ह्या
प्रसिध्द भावगीताचा रींगटोन
4e2, 4e2, 4d2, 2c2, 32-, 4d2,
4e2, 4d2, 2c2, 4b1, 2a1, 32-,
4b1, 4c2, 4b1, 2a1, 4b1, 4a1,
4g1, 4g1, 4g1.

हा रींगटोन ‘200 bpm‘ ह्या tempo’
ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘पप्पा सांगा कुणाचे’, ह्या ‘घरकुल’
चित्रपटातील बालगीताचा रींगटोन
4c2, 8d2, 4-, 8c2, 8c2, 16#a1, 16-,
8#a1, 8#a1, 8c2, 2-, 8-, 4a1, 8#a1,
4-, 8a1, 8g1, 8-, 8g1, 8g1, 8a1, 2-,
8-, 4c2, 8d2, 4-, 8c2, 8c2, 16#a1,
16-, 8#a1, 8#a1, 8c2, 2-, 8-, 4a1,
8#a1, 4-, 8a1, 8g1, 8-, 8a1, 8g1,
8f1.

हा रींगटोन ‘125 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला
‘save’ करुनच तो वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘दुर्गे दुर्घट वारी, तुज विण संसारी’ ह्या
श्री जगदंबा देवीच्या आरतीचा रींगटोन
4g1, 4c2, 4c2, 8c2, 8c2, 4c2,
4c2, 32-, 8c2, 8c2, 8d2, 8d2,
4c2, 4c2, 4b1, 4-, 8c2, 4d2,
8d2, 4d2, 4d2, 4d2, 4c2, 8b1,
8b1, 4b1, 4b1, 4c2, 4c2.

हा रींगटोन ‘180 bpm‘ ह्या ‘tempo’
ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘शारद सुंदर चंदेरी राती, स्वप्नांचा झुलत झुला’
ह्या आशा भोसले ह्यांनी गायलेल्या भावगीताचा रींगटोन
8c2, 8c2, 16c2, 32-, 8c2, 8c2, 16c2,
32-, 8c2, 8b1, 16b1, 32-, 8c2, 8e2,
8-, 8#c2, 8#c2, 16#c2, 32-, 8#c2,
8#c2, 16e2, 32-, 8#c2, 32-, 8c2.

हा रींगटोन ‘100 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला
‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘आम्ही ठाकरं ठाकरं’ ह्या गीताचा रींगटोन (चित्रपट – जैत रे जैत)
4c2, 4c2, 8d2, 8f2, 4f2, 16a2, 4g2, 8g2,
8f2, 4d2, 8d2, 8c2, 8c2, 8-, 4f2,
32-, 8g2, 8a2, 4a2, 4g2, 32-, 8a2, 8g2,
8f2, 8f2.

हा रींगटोन ‘160 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला
‘save’ करुनच तो वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘जांभूळ पिकल्या झाडाखाली’ ह्या प्रसिध्द सिनेगीताचा रींगटोन (चित्रपट – जैत रे जैत)
8g2, 4g2, 4g2, 8c2, 8c2, 8c2, 8e2,
4e2, 4e2 4e2, 8e2, 4g2, 4e2, 8c2, 4d2,
8e2, 8f2, 4e2, 4d2, 4d2, 16-, 4c2,
4c2, 4c2, 2c2, 16-, 4c2, 8c2, 8c2,
16a1, 16-, 4c2, 4c2, 4c2, 2c2, 16-,
4c2, 8c2, 8c2, 16a1, 16-, 2c2, 16-,
4c2, 4c2, 4c2, 8-, 4c2, 8c2, 8c2

हा रींगटोन ‘160 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘माळयाच्या माळयामंदी, पाटाचं पानी जातं’ ह्या प्रसिध्द भावगीताचा रींगटोन
8c2, 8d2, 8c2, 8d2, 8d2, 8d2, 8d2,
8-, 8c2, 8d2, 16c2, 16a1, 8c2, 8c2,
8c2, 8c2, 8-, 8c2, 8d2, 8c2, 8d2, 8d2,
8g2, 4g2, 8g2, 8a2, 16g2, 16f2, 8f2,
8f2, 8f2, 16f2, 16e2, 16d2, 16c2.

हा रींगटोन ‘112bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘मामाच्या गावाला जाऊ या’ ह्या प्रसिध्द बालगीताचा रींगटोन
8c2, 8c2, 8c2, 8d2, 8c2, 8c2, 8#a1,
8a1, 8a1, 4a1, 8#a1, 8#a1, 8c2,8c2,
8-, 8c2, 4c2, 8d2,4c2, 8#a1, 8a1,
8a1, 4a1, 8#a1, 8#a1, 8c2, 8c2, 8-,
8c2, 8c2, 4d2, 4c2, 4b1, 4c2, 4d2,
4#d2, 4-, 8d2, 4d2, 8f2, 8#d2,4#d2,
8d2, 4c2, 4c2, 4c2.

हा रींगटोन ‘160 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘गोविंदा आला रे आला’ ह्या गीताचा रींगटोन
8c2, 8c2, 8c2, 8-, 4d2, 8-, 4e2, 8-,
2f2, 8e2, 8d2, 2e2, 8d2, 8c2, 8d2,
8e2, 8d2, 8c2, 8b1, 8-, 8c2, 8c2,
8d2, 8-, 4d2, 4e2, 8e2, 8d2, 8c2,
8-, 4c2, 8-, 4c2.

हा रींगटोन ‘160 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला’ ह्या प्रसिध्द बालगीताचा रींगटोन
4c2, 4c2, 4d2, 4e2, 4e2, 4f2, 4g2,
4g2, 4f2, 4e2, 4e2, 4-, 4g2, 4g2,
4a2, 4c3, 4c3, 4c3, 4g2, 4a2, 4g2,
4f2, 4e2.

हा रींगटोन ‘160 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘सांग सांग भोलानाथ’ ह्या बालगीताचा रींगटोन
4c3, 4g2, 8#d2, 8f2, 8f2, 2g2, 8f2, 4-,
8-, 8c2, 8f2, 8-, 8g2, 8f2, 8#d2, 8#d2,
8-, 8#a1, 8c2, 8c2, 8#d2, 8#a1, 8c2,
8c2, 8#d2, 8#d2, 4f2, 8#d2, 4f2, 8g2.

हा रींगटोन ‘112bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

जयोस्तुते’ ह्या देशभक्तीपर गीताचा रींगटोन
8c3, 4b2, 8g2, 4c3, 4-, 8c3, 4b2, 8g2,
4c3, 4c3, 8e3, 4d3, 4c3, 8b2, 4g2, 8b2,
4g2, 8e2, 4d2, 8c2, 8b1, 2d2, 4-, 8-, 16-,
32-, 8g2, 4e2, 8d2, 4c2, 8c2, 8d2,8e2,
8g2, 8-, 4g2, 8e2, 4g2, 32-, 8g2, 8b2,
8c3, 8e3, 8d3, 8c3, 8b2, 8g2, 2d3.

हा रींगटोन ‘112bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, तरच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ’
ह्या स्वामींच्या जपाचा रींगटोन
8c2, 8d2, 4e2, 32-, 8e2, 8e2, 16d2,
8e2, 16e2, 8e2, 8e2, 8d2, 8e2, 8d2,
8e2, 16f2, 16e2, 8d2, 4-, 4c2, 16b1,
8a1, 16b1, 16-, 16c2, 8d2, 16d2,
8d2, 16e2, 16d2, 8c2, 16c2, 16b1,
8a1, 8b1, 8c2.

हा रींगटोन ’80 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’
करुनच वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘वेडात मराठे, वीर दौडले सात’ ह्या गीताचा रींगटोन
4c2, 4c2, 8d2, 8f2, 8a2, 8#g2, 4a2, 8-, 8#g2
8a2, 8c3, 8d3, 8c3, 8a2, 8#g2, 4a2, 4a2, 4c3,
32-, 4c3, 4c3, 8c3, 8#a2, 8c3, 8#a2, 8g2, 8e2,
32-,4e2, 8g2, 4#a2, 8c3, 4e3, 16d3, 16c3,8d3, 4c3.

हा रींगटोन ‘125bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच तो वाजवावा, म्हणजेच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘सुखकर्ता दु:खहर्ता’ ह्या प्रसिध्द आरतीचा रिंगटोन
8g2, 8g2, 4#f2, 4e2, 8#f2, 8#f2,
4e2, 4d2, 4d2, 4e2, 8d2, 8c2, 4d2,
8e2, 8-, 4e2, 4d2, 4e2, 8d2, 8c2,
4d2, 4e2, 4-, 8b1, 8b1, 4d2, 8#f2,
8#f2, 4a2, 4g2, 8#f2, 8e2, 4e2,8g2,
8#f2, 8e2, 8d2, 4e2, 8d2, 8c2.

हा रिंगटोन ‘140 bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’
करुन वाजवावा, म्हणजे तो योग्य लयीत वाजेल.

‘तोच चंद्रमा नभात’ ह्या प्रसिध्द मराठी भावगीताचा रिंगटोन
4c1, 8e1, 8g1,8a1,8c2,16a1,16g1,
8f1, 8f1, 4f1, 8f1,32-, 4c1,8e1,4g1,
8g1, 16a1, 16g1, 16f1, 16g1, 16a1,
16g1, 4a1, 8-, 4c2, 4c2, 16c2, 16b1,
16a1, 16-, 16a1,16b1, 16b1, 16d2,
16c2, 16b1, 8a1, 8g1, 16g1, 16-,
4a1, 8g1, 32-, 4e1,8g1, 16a1, 16g1,
8f1, 8f1, 8f1.

हा रींगटोन ’90bpm‘ ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुनच वाजवावा, तरच तो योग्य लयीत वाजेल.

‘काळया मातीत मातीत’ ह्या मराठी गीताचा रींगटोन
4e2, 4e2, 8d2, 4e2, 8d2, 4c2, 4c2, 2d2, 4-, 8-, 8c2, 4d2, 8c2,
4c2, 4c2, 8c2, 2g1, 4-, 8-, 8g1, 4a1, 8c2, 4c2, 4c2, 2d2, 4-, 8-,
8c2, 4d2, 8c2, 4c2, 4c2, 2c2.

हा रींगटोन 140bpm ह्या ‘tempo’ ला ‘save’ करुन मग ‘play’ करावा,
म्हणजे तो योग्य लयीत वाजेल.

तुम्ही स्वत:च बनवू शकता मोबाईल रींगटोनस!

– जयंत खानझोडे